1.         VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Správcem údajů je Indoor Jumping s.r.o., IČO: 08328161, se sídlem Žižkova 139, 294 01, Bakov nad Jizerou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 316722 (dále jen „provozovatel“).
 2. Ochrana osobních údajů probíhá v souladu s požadavky všeobecně závazných právních předpisů a jejich uchování probíhá na zabezpečených serverech.
 3. Pro potřeby lepšího pochopení byl pojem „uživatel“ na některých místech nahrazen výrazem „Vy“, a pojem „správce“ výrazem „my“. Pojem „GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 4. Dbáme o právo na soukromí a dbáme o bezpečnost údajů. K tomuto účelu používáme mimo jiné bezpečný protokol šifrování komunikace (SSL) v rozsahu informací ukládaných elektronickou formou.
 5. Osobní údaje poskytované na papírových formulářích a na stránkách www.jumpacademy.cz jsou považovány za důvěrné a nesmějí být zobrazovány ani předávány neoprávněným osobám.
 6. Zpracování osobních údajů probíhá na základě zákonných důvodů nebo na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat.

 

2.         ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poskytovatel služeb je správcem údajů svých zákazníků. Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy v následujícím rozsahu:: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, emailová adresa, telefonní číslo. V případě provádění plateb přes internet zpracováváme také číslo Vaší kreditní/debetní karty. Za účelem zjednodušení vyřízení Vaší rezervace nebo vstupu do parku JUMP ACADEMY nám můžete udělit souhlas ke zpracování Vašich dalších osobních údajů, zejména biometrických dat, fotografie, osobního dokladu a jeho čísla.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány:
  • v souladu s předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů,
  • v rozsahu a k účelu nutnému pro navázání, vytvoření obsahu smlouvy, změny nebo jejímu ukončení a řádnému poskytování služeb elektronickou cestou; jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR,
  • v rozsahu a k účelu nutnému pro splnění oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR. Zpracování nenarušuje práva a svobody osoby, které se údaje týkají,
  • za účelem splnění fakturačních a daňových povinností souvisejících s vyúčtováním smlouvy; jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR,
  • k analytickým a statistickým účelům, tzn. pro lepší výběr služeb pro Vaši potřebu, všeobecnou optimalizaci našich výrobků, optimalizaci procesů obsluhy zákazníka atp. pro realizaci našeho právně opodstatněného zájmu; jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR. Proti tomuto způsobu zpracování má zákazník možnost vznést kdykoliv námitku. Po vznesení námitky již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány,
  • pro zajištění bezpečnosti osob, pořádku a ochrany majetku na území JUMP ACADEMY provozovaného správcem použitím technických prostředků umožňujících video záznam (monitoring); pro realizaci našeho oprávněného zájmu; jedná se tedy o zpracování pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR. Tyto video záznamy jsou uchovávány maximálně po dobu 3 dnů.
  • za účelem eventuálního zjištění a uplatňování nároků nebo obrany před Vašimi nároky pro realizaci našeho oprávněného zájmu; jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR,
 1. Vaše osobní údaje budou zpracovány nejdéle po dobu 5 let poté, co přestanete být naším zákazníkem. Po delší dobu zpracováváme osobní údaje pouze ve výjimečných případech tam, kde nám to ukládají právní předpisy.
 2. Každá osoba, které se týkají údaje (pokud jsme jejich správcem), má právo na přístup k údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo podat námitku, právo podat stížnost k dozorovému úřadu.
 3. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v organizaci poskytovatele služeb je možný elektronicky na emailové adrese: olomouc@jumpacademy.cz, brno@jumpacademy.cz. 
 4. Vyhrazujeme si právo na zpracování Vašich údajů po ukončení smlouvy nebo po odvolání souhlasu jen v rozsahu nutném pro uplatňování eventuálních nároků před soudem, nebo pokud nás tuzemské nebo unijní předpisy zavazují k uchování údajů.
 5. Poskytovatel služeb má právo zpřístupnit osobní údaje uživatele nebo jeho jiné údaje subjektům oprávněným na základě příslušných právních předpisů (např. trestním orgánům).
 6. K odstranění osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky ohledně zpracování osobních údajů.
 7. Poskytovatel služeb nezpřístupní osobní údaje jiným subjektům než subjektům oprávněným na základě příslušných právních předpisů.
 8. Zavedli jsme šifrování údajů a máme zavedenou kontrolu přístupu, díky čemuž minimalizujeme účinky eventuálního narušení bezpečnosti elektronicky uchovaných údajů.
 9. Osobní údaje zpracovávají výhradně námi oprávněné osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme. Konkrétně mohou být vaše údaje zpracovávány servisy, které realizují platby, jako např. GoPay.com, a kromě toho GYMMANAGER Sp. z o. o. se sídlem v Krakově, jako dodavatel elektronické platformy pro počítačový program GYMMANAGER obsluhující sportovně-rekreační služby poskytované provozovateli.